Hotline

0978.17.21.25

Bài viết » Đầu tư nước ngoài » Đăng ký đầu tư

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Mẫu I.5) gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

Chi tiết
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Căn cứ pháp lý: Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Đầu tư 2014. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Chi tiết
Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật đầu tư 2014. Theo đó, có 2 trường hợp sau đây:

Chi tiết