Hotline

0978.17.21.25

Mua đất giấy tờ tay được cấp sổ đỏ, hiểu sao cho đúng?

Mua đất giấy tờ tay trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 được cấp sổ đỏ? hiểu sau cho đúng?

 

Thời gian gần đây, báo chí, mạng xã hội,... có chia sẻ rất nhiều thông tin về việc: "người dân mua đất bằng giấy tờ tay trước ngày 01/07/2014 vẫn được cấp sổ đỏ", điều này trờ thành một làn sóng trong xã hội, rất được nhiều người quan tâm,...đặc biệt đối với những gia đình có mua nhà đất nhưng vẫn chưa có Giấy chứng nhận. 

Tuy  nhiên, cần phải nắm cụ thể quy định này của pháp luật để người dân có thể thực hiện quyền lợi của mình một cách đúng nhất. Không phải mọi trường hợp cứ mua đất giấy tờ tay là được cấp Giấy chứng nhận. Cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định: 

"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”