Hotline

0978.17.21.25

Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG

KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG

 

1/ Hồ sơ cần nộp: gồm 06 loại giấy tờ sau 

a) Văn bản đề xuất giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất hoặc khu đất cần xác định của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình (bản chính);

b) Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (bản sao);

c) Phiếu khảo sát thị trường, thu thập thông tin về các bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động sản cần định giá ở cùng khu vực (bản sao);

d) Phương án giá đất kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất với các nội dung chủ yếu sau (bản chính):
- Mục đích định giá đất và các thông tin về thửa đất cần định giá;
- Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, tổng hợp thông tin về giá đất thị trường;
- Việc áp dụng phương pháp định giá đất;
- Kết quả xác định giá đất và đề xuất các phương án giá đất;

e) Chứng thư định giá đất hoặc hệ số điều chỉnh do tổ chức có chức năng tư vấn giá đất thực hiện đối với trường hợp tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ trên 20 tỷ hoặc đối với một số trường hợp giá đất có biến động lớn so với bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định.

g) Các văn bản kèm theo:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất hoặc khu đất (bản sao);
- Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao);
- Thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao);
- Các văn bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất hoặc khu đất cần định giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao);
- Các văn bản có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đối với thửa đất hoặc khu đất cần định giá (bản sao).

 

2/ Căn cứ pháp lý

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khoá 13

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về giá đất, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

            

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 

Mọi chi tiết cần tư vấn, giải đáp, liên hệ trực triếp tại I.P

Thành công của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi.

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25     

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com